مشرفر. و Mosharraf, R. (2010) “مروری بر عوامل مؤثر بر استحکام اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین آکریلی پایه پروتزهای متحرک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 5(4), صص 231-240. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/176 (دسترسی: 10جولای2020).