پورصادقیح., رضویس. م., Poursadeghi, H. و Razavi, S. M. (2010) “گزارش یک مورد نادر شوانومای دهانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 5(4), صص 241-245. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/177 (دسترسی: 13جولای2020).