محمدعلی مقدمM. A. M., مهسا فرامرزیM. F. و عاطفه یوسفی جوردهیA. Y. J. (2021) “مقایسه‌ی میزان ریزنشت لبه‌ای در ترمیم‌های کلاس II رزین کامپوزیت در دو روش Open Sandwich و Snowplow”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 393-404. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8652.