مهسا عباسیM. A., بهناز عبادیانB. E. و نگین امینیان پورN. A. (2021) “مروری بر اسکنرهای داخل و خارج دهانی در سیستم قالب‌گیری دیجیتال در دندان‌پزشکی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 206-215. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6885.