مسیح مجلسیM. M., هاجر عطارزادهH. A., آرش قدوسیA. G. و لیلا نجف‌زادهL. N. (2021) “بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 198-205. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6884.