زهرا گلستان‌نژادZ. G., فائزه خزیمهF. K., نوید مجتهدیN. M., فاطمه عباسیF. A. و زهرا سیدمعلمیZ. S. (2021) “مقایسه‌ی ملیسا آفیسینالیس با آسیکلوویرو (دارونما) بر هرپس لبیالیس (مرور نظام‌مند)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 216-224. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6886.