فتانه قربانی جوادپورF. G. (2021) “وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 337-341. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7538.