فتانه قربانی جوادپورF. G. (2021) “وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1819 (دسترسی: 24اکتبر2021).