نگین کریمیN. K., بهنام خرمیB. K., رضا نژادنصرالهR. N. و یامین حقانیY. H. (2021) “تأثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 183-190. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6880.