علی حافظ قرآنA. H. Q., رودابه کودریانR. K., وحید حسن‌زادهV. H. و الناز عمرانی‌رادE. O. R. (2022) “ارتباط بین پروتروژن اسکلتی و تمایل لبیولینگوالی دندان‌ها با ضخامت استخوان آلوئولار قدامی در تصاویر Computed Beam Computed Tomography”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 1-9. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10066.