قهنویهح., رسولی آزادم., باب الحوائجیف. و حریرین. (2021) “شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1870 (دسترسی: 24اکتبر2021).