فاطمه یاریF. Y., مهدی رفیعیM. R., آرش گلستانهA. G. و ایلناز احرامیE. E. (2022) “مقایسه‌ی حداکثر نیروی بایت دندانی در بیماران اسکلتال کلاس III قبل و بعد از انجام جراحی ارتوگناتیک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 18-24. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10068.