فرزانه آقاخانیF. A., امیرمنصور شیرانیA. M. S. و نیما امینیN. A. (2022) “بررسی تأثیر مدت زمان تابش لیزر در دوز یکسان در درمان آفت عودکننده‌ی دهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 10-17. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10067.