محمدصادق شيراني‌زادهM. S. S., آزاده ترك‌زادهA. T., افشين يادگاري نائينيA. Y. N. و Seyed Sasan Arianezhadس. س. آ. ن. (2022) “ارزیابی ضخامت استخوان آلوئولار باکال و پالاتال دندان‌های قدامی ماگزیلا با استفاده از تصاویر Cone Beam Computed Tomography”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 79-88. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10075.