فروز کشانیF. K., نکیسا ترابی‌نیاN. T. و ندا دیناروندN. D. (2022) “دانش و عملکرد دانشجويان و دندان‌پزشكان عمومي اصفهان درباره‌ی داروهاي تجویزی در دندان‌پزشكي”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 42-49. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10071.