عرفان اصغرزادهE. A., مریم زارع جهرمیM. Z. J., امین مرتهبA. M. و رومینا حاجی پورR. H. (2022) “بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v18i3.11234.