عبدالرحیم داوریA. D. و فرزاد ضیائیF. Z. (2022) “کاربرد لیزر CO2 در درمان فیبرومای تحریکی دهان در مجاورت با ایمپلنت: گزارش مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 107-112. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10078.