بیرنگر., شاه ابوییم., ریسمانچیانم., باقریه., رسایین., باطنیا., پورمرادیب., Birang, R., Shah abouei, M., Rismanchian, M., Bagheri, H., Rasyi, N., Bateni, E. و Poormoradi, B. (2011) “بررسی مقایسه‌ای سمیّت ژنی و سمّیت سلولی نانوهیدروكسی آپاتیت ساخت ایران و هیدروكسی آپاتیت Algipore روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 6(5). doi: https://doi.org/10.48305/v6i5.287.