کوزه کنانیم., بهمنیم., Kuzekanani, M. و Bahmani, M. (2011) “فراوانی کانال C- شکل در دندان‌های آسیای دوم فک پایین مردم شهر کرمان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 7(1), صص 53-58. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/305 (دسترسی: 10دسامبر2019).