کاویانیآ., قاری زادهد. ن., شینی پورب., Gharizadeh, N., Kaviani, A. و Sheini Pour, B. (2012) “بررسی مقایسه ای اثر روشهای مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیر مستقیم در محیط آزمایشگاه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(6), صص 522-529. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/392 (دسترسی: 24اکتبر2019).