فرح بخش پورف., غفورنیام., Farahbakhsh Pour, F. و Ghafournia, M. (2012) “مروری برکارایی روکش‌های استیل زنگ نزن در ترمیم دندان‌های مولر شیری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(2), صص 172-182. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/491 (دسترسی: 28سپتامبر2022).