هاشم‌زادهز., رضویس. م., صفائیم., توکلیپ., کشانیف., Hashemzadeh, Z., Razavi, S. M., Safaei, M., Tavakoli, P. و Keshani, F. (2012) “گزارش یک مورد آملوبلاستیک فیبروما همراه با تخریب کورتکس”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(3), صص 291-297. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/505 (دسترسی: 8آگوست2022).