مقدسا. و Moghaddas, O. (2012) “درمان و مدیریت بیماری‌های اطراف ایمپلنت”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(5), صص 480-490. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/553 (دسترسی: 4آگوست2020).