گل پرورم., زارع جهرمیم., کرباسی خیرم., Golparvar, M., Zarea Jahromi, M. و Karbasi Khayer, M. (2012) “بررسی وضعیت استرس ناشی از مراحل درمان ریشه دندان در متخصصین معالجه ریشه، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی: یک مطالعه مقدماتی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(6), صص 540-551. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/557 (دسترسی: 22اکتبر2019).