وحدتم., آل هوزع., نوری بیاتش., Vahdat, M., Allehovvaz, A. و Noori Bayat, S. (2012) “تهیه پروتز کامل بالا در بیمار میکروستومیا: گزارش مورد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(6), صص 587-592. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/559 (دسترسی: 22اکتبر2019).