سید معلمیز., انشاییز., Saied-Moallemi, Z. و Enshaei, Z. (2012) “بررسی آگاهي و عملکرد تغذيه‌اي مرتبط با سلامت دهان در دانشجويان دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان، بهار 1391”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(6), صص 530-539. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/567 (دسترسی: 13جولای2020).