امین زادهآ., متقیا., محمدیا., Aminzadeh, A., Motaghi, A. و Mohammadi, E. (2012) “بررسی فراوانی بدخیمی‌های حفره دهان و بافت‌های اطراف در یک مرکز درماني شهر اصفهان در يك دوره پنج ساله”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 8(6), صص 560-566. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/568 (دسترسی: 24اکتبر2019).