احمدی نیاا. ر., مقاره عابدا., ایزدیم., Ahmadinia, A., Moghareabed, A. و Izadi, M. (2013) “گزارش یک مورد نادر سندرم پاپیلون لفور”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(1), صص 107-113. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/590 (دسترسی: 15جولای2020).