حكمتيانا., جلاليا., Hekmatian, E. و Jalali, E. (2013) “بررسی ارتباط مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی در افراد 14 تا 21 سال در یک جمعیت انتخابی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(1), صص 50-59. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/613 (دسترسی: 4آگوست2020).