صحرانشین سامانیم., صمیمیپ., مظاهریح., Sahraneshin- Samani, M., Samimi, P. و Mazaheri, H. (2013) “مروری بر ادهزیوها و سمان‌های مورد استفاده در رستوریشن‌های تمام سرامیکی و پست‌های همرنگ دندان: مقاله بازآموزی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(1), صص 81-106. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/617 (دسترسی: 10آگوست2022).