امین الضربیانم. ق., رضویانح., رضویا., ناظریر., Aminolzarbian, M. G., Razavian, H., Razavi, A. و Nazeri, R. (2013) “میزان آگاهی، نگرش و مهارت استفاده از فایل‌های چرخنده در بین دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان در سال 91-1390”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(2), صص 144-151. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/637 (دسترسی: 15جولای2020).