بهفرنياپ., نقشن., Behfarnia, P. و Naghsh, N. (2013) “مروری بر بوي بد دهان (هاليتوزيس): مقاله بازآموزی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 9(2), صص 186-198. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/644 (دسترسی: 12جولای2020).