موسویح., ولایتیف., سررشته دارس., لمعيم., Moosavi, H., Velayati, F., Sarreshtedar, S. و Lomee, M. (2014) “بررسی مقایسه‌ای ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیت به دو روش Dye-extraction و Fluid filtration”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 10(5), صص 335-344. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/838 (دسترسی: 4آگوست2020).