افتخارب., یزدی زادهم., جلالیس., پوراکبر جهان دیدهپ., سلیمانزادهپ., Eftekhar, B., Yazdizadeh, M., Jalali, S., Pourakbar Jahandideh, P. و Soleimanzade, P. (2015) “بررسی نقایص سطحی ایجاد شده در عاج کانال ریشه به دنبال آماده‌سازی با دو نوع فایل چرخشی نیکل تیتانیوم”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 11(2), صص 119-126. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/893 (دسترسی: 29می2020).