بهفرنیاپ., خروشیم., فخاریا., فروغیم., Behfarnia, P., Khoroushi, M., Fakhari, E. و Foroughi, M. R. (2015) “مروری بر زیست‌مواد مورد استفاده در درمان ضایعات اطراف دندان و ایمپلنت”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 11(2), صص 180-194. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/900 (دسترسی: 15جولای2020).