احمدین., فرهادش. ز., تیموریف., حقایقین., رفیعیا., قائد رحمتیف., برکتینم., Ahmadi, N., Farhad, S. Z., Teymouri, F., Haghayegh, N., Rafiei, E., Ghaedrahmati, F. و Barekatain, M. (2015) “ارتباط پوسيدگي‌هاي دندان های شیری و دائمی با دود سيگار محيطي در کودکان 8 تا 12 سال در منطقه شرق اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 11(3), صص 216-222. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/908 (دسترسی: 12آگوست2022).