[1]
Ahmad Moghareh Abedا. م., Seyd Mohmmad Razaviس. ر., Arash Ghodousiآ. ق., Saeide Aminiس. ا., Homeira Shamirح. ش., و Morvarid Fanaiم. ف., “بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی پژوهش‌های انسانی و حیوانی در بازنگری پایان‌نامه‌های تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی 15 ساله (1380-1394)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 135-144, مارس 2018.