[1]
Hamid Mojtahediح. م., Milad Parvinم. پ., و Alireza Parhizع. پ., “گزارش نتایج درمان جراحی بازشکستگی کندیل‌مندیبل به روش رترومندیبولار انتروپاروتید”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 323-331, آگوست 2017.