[1]
Roshanak Ghafariر. غ., Alirezs Omraniع. ع., Rasoul Soltaniر. س., و Maziar Mokhtareم. م., “بررسی آسیمتری نرمال صورت در مردان با مال اکلوژن اسکلتی کلاس II و III و ارتباط آن با راست دست یا چپ دست بودن افراد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 12, ش 4, صص 399-407, ژانویه 2017.