[1]
طاهره سهرابیT. S., مریم‌السادات هاشمی‌پورM. S. H., و راضیه صادقیR. S., “بررسی ارتباط انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي کرمان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 1-8, فوریه 2019.