[1]
فرشاد باجغلیF. B., فلاح تفتیA. F., و شهرزاد سیروسS. S., “بررسی اثر مواد پر کننده‌ی حفره‌ی دسترسی پیچ اباتمنت و سمان و گیر روکش‌های متکی بر ایمپلنت‌های سمان شونده”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 26-36, مارس 2019.