[1]
نادر کلباسی غرویN. K. G., نوشین افشار مقدمN. A. M., حسین دهقان دهنویH. D. D., اسماعیل دادگرE. D., و علی رضوی روحانیA. R. R., “ارتباط بروز پروتئین E-cadherin با درجه ی آسیب شناختی سرطان سلول سنگفرشی دهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 273-282, آگوست 2019.