[1]
محمد خدائیM. K., کامران امینیK. A., و پریناز مهدویانP. M., “بررسی اثر دو تقویت کننده نانوبیوسرامیکی متفاوت بر خواص آمالگام دندانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 83-91, مارس 2019.