[1]
فریماه سرداریF. S., مهراد رفیعیM. R., و فرزین نیکوپور دیلمیF. N., “مقایسه‌ی اثر ضدعفونی‌کنندگی هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد، Deconex و Surfosept بر قالب‌های آلژیناتی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 66-74, مارس 2019.