[1]
رامین مشرفR. M., احسان قاسمیE. G., و فرزاد شاهرخ‌زادهF. S., “بررسی استحکام خمشی و ثبات رنگ دو نوع آکریل تزریقی و آکریل گرماپخت”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 46-53, مارس 2019.