[1]
احمد متقیA. M. و سمیه بهرامیS. B., “بررسی وجود کیت اورژانس و توانایی استفاده از آن توسط دندان‌پزشکان عمومی اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 227-236, آگوست 2019.