[1]
کامران امینیK. A., محمد خدائیM. K., و پریناز مهدویانP. M., “مطالعه‌ی مقایسه‌ای ریزساختار و خواص مکانیکی چهار نوع آمالگام دندانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 182-189, می 2019.