[1]
شاه ابوییم., “بررسی دقت تکنیک‌های رادیوگرافی بایت وینگ عمودی و پری آپیکال نیمساز در ارزیابی تحلیل استخوان در قدام فک پایین با استفاده از Grid sheet”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 3, صص 127-133, فوریه 2010.