[1]
پرویز دیهیمیP. D., لاله ملکیL. M., و مهدی عکاف‌زادهM. A., “فراوانی ضایعات واکنشی غدد بزاقی در نمونه‌های ثبت شده در بیمارستان‌های آیت‌الله کاشانی و الزهرا و دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی ده ساله (1386-1395)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 153-161, مارس 2020.