[1]
خليفه سلطانيف. ا., کامکارم., F. sadat Khalife Soltani, و M. Kamkar, “تأثير آموزش كنترل استرس بر سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان در سال 87”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 5, ش 3, صص 156-162, فوریه 2010.