[1]
اعظم حکمتA. H., سید مصطفی موسوی‌نسبS. M. M., و پروین میرزاکوچکیP. M., “بررسی آزمایشگاهی جذب آب، انحلال، انبساط و سختی ناشی از جذب آب در سمان‌های رزینی و گلاس آینومری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 162-174, مارس 2020.